خدمات کناف برای بیمارستانها


کناف متریالی بسیار کار گشا و مناسب برای فضاهای بیمارستانی میباشد و بسیاری از نیازهای این فضاها را برطرف ساخته است کناف در ساخت اتاق های انتی باکتریال با استفاده از پانل های تخصصی و نیز اتاق های ایزوله شده و عاری از صدا و نویز برای بیماران توسط سقف ها و دیوارهای اکوستیک کناف و نیز خدمات سقف و کف کاذب در این فضاهای بیمارستانی گام بسیار بزرگ و مهمی را برداشته است همچنین کناف با مقاوم سازی در این فضاها از طریق مقاوم سازی انواع تیر ها و ستون ها در برابر اتش و دارا بودن خواص استاندارد در هنگام اتش سوزی که همان دودزا نبودن ان است در بالاتر بردن سطح کیفی ساختمانهای بیمارستان نیز گامی بلند برداشته است از انجایی که در هنگام خراب متریال کناف بسیار سریع و اسان ترمیم میشود ما استفاده از سیستم کناف را در این فضاها توصیه میکنیم

This site was built using