بی توجهی به عایق کاری بی توجهی به منابع داخلی


مبحث عایق ها در ساختمان بسیار مهم و حیاطی است تا جایی که بیتوجهی به ان در سطح کلان بیتوجهی به منابع کشور و در سطح زندگی اجتماعی ما بی توجهی به هزینه ها مصرفی در هر خانوار و ایندگان است به راستی چرا این مبحث در کشور با عدم توجه مکفی رو در رو میباشد . به نظر من دلیل عمده ان به تغییر فرهنگی ما از استفاده از وسایل کارا به وسایل ارزان و از باطن به ظاهر ها میباشد شاید عایق ها در مرحله های اجرا هزینه بالایی داشته باشند اما هر هزینه ای که برای اجرای ان میشود را به مرور در میاورد و چند برابر هزینه اولیه به جیب ما باز میگردد برای اولین بار در کشور کناف پرچم دار این مبحث بود و تا الان سعی در جا انداختن ان در شیوه و فرهنگ ساخت و ساز داریم 

This site was built using