اکوا پانل و نما سازی


در اروپا ساخت و ساز سریع کناف هم در سریع سازی و هم در بلند مرتبه سازی کمک های شایانی را داشته است در مورد سبک سازی و ساخت و ساز سبک در بلند مرتبه سازی به اختصار صحبت شد اما نما سازی برای هر سازنده معضل و چالش بزرگی چه از نظر هزینه و سرعت و چه از نظر کیفیت میباشد به خصوص در ساختمان های بزرگ و برج ها که از چهار جهت دارای نما هستند کناف اکوا کمک شایانی را در این بخش داشته  است اکوا با پانل های اوت دور خود که روی استرکچر کناف سوار میشوند اقدام به نماسازی سریهع و با کیفیت را در نماهای ساختمانی داشته است در ویدیو زیر کلیه عملیات نماسازی را برای ساختمان های بزرگ مشاهده میکنید

This site was built using