ساخت اتاقک با کناف برای دفاتر اداری


برای اتاقک سازی با کناف اصولی وجود دارد که اصول فنی نصب است که اگر از این اصول پیروی نشود کار بسیار با ایراد های فنی مواجه میشود کارفرما برای اضافه کردن اتاقکی با ما تماس گرفت او میخواست دیوارها به شکل دیوار هایی با او کا به 110 سانتیمتر از کف اجراشود و الباقی ان شیشه ده میل باشد در اول کار این را بگویم که این کار را اصلا با کناف اجرا نکنید زیرا دیوارهای خود ایستا توان تحمل بار شیشه را ندارند و کار لق میزند ما استرکچر کار را با پروفیل 10 در 10 دو میل اجرا کرده و پانل ها را روی ان پیچ میکنیم حتما این کارها را پروفیل کشی کنید 

I BUILT MY SITE FOR FREE USING