دور باکس برای فضاهای کلاسیک


در فضاهایی با دیزاین کلاسیک میتوان هم دورباکس ساده و هم دورباکس قوس دار کلاسیک کناف را اجرا کرد اما با حجمه و پرکاری بیشتر مثلا در فضای کلاسیک دورباکس ساده را دو پله و یا سه پله اجرا میکنند باکس موج دار هم به همین طریق دو پله و یا سه  پله اجرا میشود  نورپردازی در این باکس های کلاسیک کناف نیز به صورت تک رنگ و رنگ گرم خنثی اجرا میشود کناف برای  محیط هایی با دکور کلاسیک راهکارها و ایده های بسیار کارایی دارد

I BUILT MY SITE FOR FREE USING