نام برنده برنامه عصر جدید لورفت


22 Aug

نام برنده و فینالیست عصر جدید با توجه به انالیز ما 

نفر اول خانم فاطمه عبادی 

نفر دوم پارسا خائف از اردبیل 

نفرسوم محمد زارع 

نفر چهارم دختران نینجا 

نفر پنجم سعید فتحی روشن

نظرات
* ایمیل در وب سایت منتشر نخواهد شد.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING